با نظرسنجی ها به پیشرفت جامعه کمک کنیم..

خصوصیت ها


امنیت

رای گیری از زمان به وجودی

آمار دقیق

رای گیری از زمان به وجودی

خرد جمعی

رای گیری از زمان به وجودی

شفافیت

رای گیری از زمان به وجودی

وایت پیپر


رای گیری از زمان به وجود آمدنش تا به الان با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است.رای گیری های سنتی و رای گیری های الکترونیکی هر دو مشکلات خاص خود را دارند.در تاریخ رای گیری های سنتی بارها شاهد تقلب و دست برده شدن در امار آن بوده ایم،در رای گیری های الکترونیکی سرعت رای دهی ،شمارش و دسترسی آسان فراهم شد اما متاسفانه مشکل تقلب همچنان باقی است. اینترکوئری برای تمام مشکلات موجود راه حل انقلابی دارد که ارتباط منتشر کننده نظرسنجی و رای دهنده را از طریق قراداد های هوشمند بر بستر بلاکچین فراهم میکند.

مزیت های نظرسنجی بر بستر بلاکچین


  1. عدم امکان تقلب :
    از خاصیت شفافیت بلاکچین استفاده میشود تا فردی نتواند نتیجه نظرسنجی را به نفع خودش تغییر دهد.
  2. حفظ حریم خصوصی رای دهنده :
    افرادی هستد که نمیخواهند مشخص شود که به چه گزیینه ای رای داده اند،از بلاکچین برای حفظ این حریم خصوصی میشود در نظرسنجی ها استفاده کرد.
  3. اطلاعات لحظه ای در دسترس همه ی افراد :
    اطلاعات اماری لحظه ای برای رای دهنگان و منتشر کننده نظرسنجی